• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
รางวัล 2558

  -รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นคือ ผศ.ดร. จงดี ธรรมเขต, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และนางสาวชรินรัตน์  ศิริธรรม ได้รับรางวัล ดังนี้                                                                                                                

1. รางวัลระดับเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “Novel Online Micro-channel Preconcentrator for Pesticides Analysis” (ระบบออนไลน์ไมโครชาแนลสำหรับเพิ่มความเข้มข้นในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลง)  จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association ; KIPA) ในงาน "Seoul International Invention Fair 2015 (SIIF 2015)" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2558                                                                                                                                                             

2. รางวัลพิเศษ ( Special Award ) จาก Association “Russia House for International Scientific and Technological Cooperation” จากประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นรางวัลที่ต่างชาติมอบให้กับผลงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเด่น น่าสนใจ ในงาน "Seoul International Invention Fair 2015 (SIIF 2015)" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2558

 

 

-Mr. Jas Raj Subba นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล Outstanding Oral Presentation Award ในหัวข้อ Monitoring of BTX in Hat Yai city using laboratory-built PCB passive sampler ในงาน 113 th TRF Seminar Series in Basic Research "From Basic Research to Application" โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ BSc3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

-รศ. ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ. ดร.ปณต ถาวรังกูร ผศ. ดร.จงดี ธรรมเขต และนางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม ได้รับรางราลวัลระดับดีในผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2558ใน เรื่อง " ระบบออนไลน์ไมโครชาแนล สำหรับเพิ่มปริมาณความเข้มข้นในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลง" ซึ่งได้รับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

-ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ ได้รับรางวัล Special Pize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม ผลงานเรื่อง "ชุดทดสอบสังกะสีในดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว" ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
 -ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ ได้รับรางวัล ในเวที The 43rd International Exhibition of Invention of Geneva, Geneva, Switzerland ในหัวข้อเรื่อง " Zinc field test kit to improve quality of rice” (ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว)
 โดยมีรางวัลดังนี้
1. รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก Association of polish inventors and rationalizers สาธารณรัฐโปแลนด์
2.รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal Award) ในงาน “43rd International Exhibition of Inventions Geneva-Geneva Inventions 2015” ณ เมืองเจนีวา (geneva) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
3. รางวัล Diploma certificate for the success of innovative จากประเทศกาตาร์
 
- นางสาวขวัญฤดี   จันทคาร และ นางสาวกชกร   กุมเมือง ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินท์ อันดับที่  2 ในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานเรื่อง “ชุดทดสอบฟอร์มาลีน” (Formalin Test kits) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.โอภาส   บุญเกิด และรองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์    คณาธารณา
 
 - นางสาวปิยะลักษณ์   หนูฤกษ์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ อันดับชมเชย ในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานเรื่อง “วิธีวิเคราะห์คอปเปอร์ (Cu2+) ในน้ำดื่มโดยวัดความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ลดลงของ CdTe ควอนตัมดอท” (Determination of Cu2+ in drinking water based on the fluorescence quencsing of CdTe quantum dots) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.โอภาส   บุญเกิด และรองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์    คณาธารณา
 
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตรได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์-ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม งาน Regional Science Park Innovation Day 2015  ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ต กรุงเทพฯ โดยผลงาน  ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม
 
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558 ระดับอุดมศึกษา จากการคัดเลือกอาจารย์ในระดับประเทศ โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
-รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นคือ ผศ.ดร. จงดี ธรรมเขต, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และนางสาวชรินรัตน์  ศิริธรรม ได้รับรางวัล ดังนี้
    1. รางวัลระดับเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “Novel Online Micro-channel Preconcentrator for Pesticides Analysis” (ระบบออนไลน์ไมโครชาแนลสำหรับเพิ่มความเข้มข้นในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลง)  จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association ; KIPA) ในงาน "Seoul International Invention Fair 2015 (SIIF 2015)" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2558 
    2. รางวัลพิเศษ ( Special Award ) จาก Association “Russia House for International Scientific and Technological Cooperation” จากประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นรางวัลที่ต่างชาติมอบให้กับผลงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเด่น น่าสนใจ ในงาน "Seoul International Invention Fair 2015 (SIIF 2015)" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2558