• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
รางวัล 2557

- ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ในผลงาน "Zinc-Soil Test Kit for increase Rice Yield" (ชุดทดสอบสังกะสีในดนเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว) จากงาน "2014 Kaohsiung internationnal Invention Exhibition (KIE 2014)" ทั้งสิ้น 4 รางวัล
    1. รางวัลเหรียญทอง (Glod Medal Award) ในงาน "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014)" ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557
    2. รางวัลผู้นำนวัตกรรม ( Leading Innovation Award) จาก Intellectual Property Network Forum (IIPNF)  ในงาน "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014)" ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557
    3. รางวัลพิเศษ ( Special Award ) จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) ซึ่งเป็นรางวัลที่ต่างชาติมอบให้กับผลงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเด่น น่าสนใจ ในงาน "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014)" ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557
    4. รางวัล Green Technology Research Exposition (GTReX) Gold Award จากประเทศมาเลเซียในงาน "2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014)" ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557
 

 -ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม (Zinc field test kit) โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (หัวหน้านวัตกรรม) ร่วมกับ ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการเเข่งขันรายการ True Innovation Awards 2014 : The New Era Season 2 ประเภทสุดยอดนวัตกรรม (INNO TREE)

-นางสาวลภัสลดา อักษรเนียม ได้รับรางวัล Best poster presentation award ในชื่อผลงาน Cryogel entrapped acetylacetone sol-gel sensor for formalin detection

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 ได้แก่

 
รางวัลระดับดี ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ผลงานเรื่อง “ระบบคาพาซิทิฟแอฟฟินิตีเซนเซอร์แบบตรวจวัดตามเวลาจริง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รองศาสตราจารย์บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี อัศวตรีรัตนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ธรรมเขต,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย, ดร.สุภาพร ดาวัลย์, ดร.สุชีรา ธนนิมิตร(ลอยประเสริฐ) (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
 
 
รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร
ผลงานเรื่อง “ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ เที่ยงจรรยา, รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
 
 
-รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต  ถาวรังกูร  ได้รับรางวัล ในงานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 3 ในคลัสเตอร์ด้านอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2557    The 3rd Thailand National Research Universities Summit (NRU SUMMIT III): Prelude to World Class University.
 
-รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจาปี 2556 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 รางวัลคือ
 
     1. พัฒนาเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์โดยอาศัยวัสดุนาโน Development of Nanomaterials Based Analytica Techniques นางสาวสุจิตรา ภู่ระหงษ์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยมีอาจารย์ทีปรึกษาคือ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, ผศ.ดร.จงดี ธรรมเขต
 
     2. พัฒนาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ของเทคนิคเซนเซอร์ทำงไฟฟ้าเคมี Strategy Development to Enhance Analytical Performance of Electrochemical Sensors นางสาวสาลูมา สมานหมาน สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยมีอาจารย์ทีปรึกษาคือ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
 
-รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาโท ประจาปี 2556 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 รางวัล คือ
 
     1. การพัฒนาไมโครชาแนลสำหรับเพิ่มความเข้มข้นในการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย Development of Microchannel Preconcentrator for Trace Analysis นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยมีอาจารย์ทีปรึกษาคือ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, ผศ.ดร.จงดี ธรรมเขต
 
- สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ได้รับคัดเลือกนำผลงานเข้าร่วมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  2557 " (Thailand Research Expo 2014)" ในหัวข้อเรื่อง คาพาซิทิฟแอฟฟินิตีเซนซอร์แบบตรวจวัดตามเวลาจริง และชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ Silver Award ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 
 
วันแห่งคุณค่าสงขลานคริทร์ 2557
-รางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2556
-รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับรางววัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 ระดับเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสาตร์เคมีและเภสัช ในผลงาน วัสดุคอมโพสิทของท่อนาโนคาร์บอนและครัยโอเจล: ตัวดูดซับราคาประหยัดชนิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์สารพิษ
-รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณโครงการ "วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ" ประจำปี 56 ในชื่อผลงาน การวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์
- รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร และคณะ ได้รับรางวัล Gold prize จาก Korea lnvention Promotion Association, KIPA ในชื่อผลงาน Real time capacitive affinity sensor system 
- รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และคณะ ได้รับรางวัล Gold prize จาก Korea lnvention Promotion Association, KIPA ในชื่อผลงาน Novel cost-effective sorbent for toxic chemicals analysis
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ ได้รับรางวัล silver prize จาก  Korea lnvention Promotion Association, KIPA ในชื่อผลงาน Zinc field test kid
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ ได้รับรางวัล Special prize จากประเทศไต้หวัน เป็นรางวัลที่ต่างชาติมอบให้กับผลงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเด่น และน่าสนใจ จาก  Korea lnvention Promotion Association, KIPA ในชื่อผลงาน Zinc field test kid
 
-รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
-รองศษสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร  
ได้รับรางวัล : -นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2556
-นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ปี 2556 ตั้งแต่ 3 บทความขึ้นไป
-นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) สูงสุด 20 อันแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2556
 
-รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชณ์
-รองศาสตราจารย์เพริศพิชญ์ คณาธารณา และคณะ ได้รับรางวัลจากผลงาน ชุดตรวจวัดฟอร์มาดีไฮด์ราคาประหยัด
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ ได้รับรางวัลจากผลงาน ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม 
 
-รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการนำเสนอ ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปี 2556
-ระดับชาติ
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ธรรมเขต และคณะ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น รูปแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี จากผลงาน สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สารพทาเลตเอสเทอร์ด้วยแก๊สโครมาโทกราฟี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเยี่ยม ในชื่อผลงาน Rapid Quantitative Colorimetric Tests for Trinitrotoluene Using Digtital Image-Based Analysis 
-ระดับนานาชาติ
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ธรรมเขต และคณะ ได้รับรางวัล Analytical Science Poster Presentation Award ในชื่อผลงาน Novel Online Micro-Channel Coupled with Amperometric Detection for Carbofuran Analysis
-รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร และคณะ ได้รับรางวัล Analytical Science Best Poster Awards ในชื่อผลงาน Label-free Capacitive DNA Sensor Using Pyrrolidinyl PNA probe with Response Enhancement by Target DNA Overhang
 
-นักวิจัยผลงานวิจัยเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติ/นานาชาติ ปี 2556 
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ในชื่อผลงาน ม.อ.ต่อยอดนวัตกรรมช่วยเหลือเกษตรกรผลิตชุดทดสอบสังกะสีในดิน-ยาง