• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
รางวัล 2556

 - นางสาวอรวรรณ ทิพย์มณี นักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล Best Poster Award ในงานประชุมนานาชาติทางวิทยาศาสตร์ (ภูมิภาคอาเซียน)  ในหัวข้อ  ASEAN plus 2013: The regional symposium on Biosensors, Biodiagnostics and Biochips ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม  2556  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร (ที่ปรึกษาหลัก) และ   รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา

 

- คณาจารย์และนักวิจัย ในสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 special prize ในงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จำนวน 3  ผลงาน  ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2556 
- รางวัลระดับเหรียญทอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “Novel cost-effective sorbent for toxic chemicals analysis”(ตัวดูดซับราคาประหยัดชนิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์สารพิษ) ผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น  รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา  (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น) ,รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  ผศ.ดร. จงดี ธรรมเขต , ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง
- รางวัลระดับเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “Real time capacitive affinity sensor system” (ระบบคาพาซิทิฟแอฟฟินิตีเซนเซอร์แบบตรวจวัดตามเวลาจริง) ผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น), รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา, รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล, ผศ.ดร. วรากร  ลิ่มบุตร ,ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม   ผศ.พรรณี อัศวตรีรัตนกุล, ผศ.ดร. จงดี ธรรมเขต, ผศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย, ดร.สุภาพร ดาวัลย์, ดร.สุชีรา ธนนิมิต
 
 
-รางวัลระดับเหรียญเงิน และ รางวัลพิเศษ (special prize) จากประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นรางวัลที่ต่างชาติ  มอบให้กับผลงานวิจัยที่มีลักษณะเด่นผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “Zinc Field Test Kit” (ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม)  ผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น  ผศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น), รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา,  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, ผศ. อดุลย์ เที่ยงจรรยา 
 
 
 -รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และคณะ  ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ (Outstanding poster presentation award) จากการประชุมวิชาการ The Japan society for analytical chemistry ประจำปี 2556 ในหัวข้อเรื่อง            “ Novel Online Micro-channel Coupled with Amperometric Detection for Carbofuran Analysis ”
 
-รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 สำหรับผลงาน “การวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  จากโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2556 และโครงการประกวดคำขวัญการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของวุฒิสภา” 
 
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.จงดี ธรรมเขต ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชาเคมี รุ่น29 ประจำปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์ 
 
-นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง ได้รับรางวัลรางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า จากการประชุมวิชาการ The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VIII) ประจำปี 2556
 
-Amin Fatoni ได้รับรางวัลรางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า จากการประชุมวิชาการ The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VIII) ประจำปี 2556
 
-นางสาวกนกรัตน์  เจริญพรภักดี ได้รับรางวัลรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง A Novel Sorbent for Sample Preparation Based on a Graphene/Polyvinylalcohol Cryogel Composite จากการประชุมวิชาการ The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VIII) ประจำปี 2556
 
-นางสาว ฐิติพรรณ  ชัยเพชร ได้รับรางวัลรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง SPME Fiber for the Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water  จากการประชุมวิชาการ The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VIII) ประจำปี 2556
 
-ดร.อารีย์ ชูดำ และ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล  ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 6 (STISA 6) ระดับอุดมศึกษา ในชื่อกลุ่ม "iPhone app for drug detection" โดยมีสมาชิกร่วมในกลุ่มคือนางสาวเกวลี ภาระบุญ และ นางสาวนันทิกานต์ กล้าเวช นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์