• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
รางวัล 2555

 -นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปี 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ดร.จงดี ธรรมเขต และ นายศักดิ์ชัยบดี สังข์แก้ว ได้รับรางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับ ชาติ/นานาชาติ จากงานวันนักวิจัยและวันนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่  7 ประจำปี 2555 โดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ในผลงานเรื่องอุปกรณ์สกัดสารแบบไมโครที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association ; KIPA) ณ ประเทศเกาหลี
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ดร.จงดี ธรรมเขต และ ดร.โอภาส บุญเกิด ได้ รับรางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับ ชาติ/นานาชาติ จากงานวันนักวิจัยและวันนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่  7 ประจำปี 2555 โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ในผลงานเรื่องชุดตรวจวัดฟอร์มาดีไฮด์ราคาประหยัด จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association ; KIPA) ณ ประเทศเกาหลี
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาการวิจัย ประจำปี 2555 ในผลงานเรื่องการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย จากงานวันนักวิจัยและวันนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรากร ลิ่มบุตร รศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล และนางสาวณัฐทกาน หวันล่าโส๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ปี 2555 ในชื่ออนุสิทธิบัตรเรื่องชุดทดสอบสังกะสีในน้ำยางพารา เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร7073 ออกให้เมื่อ 28 มีนาคม 2555 หมดอายุเมื่อ 23 มิถุนายน 2558 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด ปี 2012  20 อันดับแรก (Top-paper 2012) จากงานวันนักวิจัยและวันนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ปณต ถาวรังกูร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด ปี 2012  20 อันดับแรก (Top-paper 2012) จากงานวันนักวิจัยและวันนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงบทความสูงสุด ปี 2012   20 อันดับแรก (Top-Citation 2012) จากงานวันนักวิจัยและวันนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ปณต ถาวรังกูร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงบทความสูงสุด ปี 2012   20 อันดับแรก (Top-Citation 2012) จากงานวันนักวิจัยและวันนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่เป็น Corresponding Author ปี 2012  ตั้งแต่ 3 บทความขึ้นไป จากงานวันนักวิจัยและวันนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และนายภูริภัทร เพชรคง ได้รับรางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 ชื่อรางวัล Excellence Poster Presentation ในผลงานเรื่อง Determination of Inorganic Explosives Widely Used in Three Border Provinces of Southern Thailand Using Ion Chromatography จากงานประชุมวิชาการ The first Asean Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ดร. โอภาส บุญเกิด ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2555 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ในวิทยานิพนธ์เรื่อง พัฒนาเทคนิควิเคราะห์สารประกอบคาร์บอนิลระเหยง่าย เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (Development of Analytical Techniques for Volatile Carbonyl Compounds for Industrial Applications) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณาและรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
       
       ดร.โอภาส บุญเกิด  ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2555 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง " พัฒนาเทคนิควิเคราะห์สารประกอบคาร์บอนิลระเหยง่ายเพื่อประยุกต์ใช้ในอุสาหกรรม ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา