• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
รางวัล 2561

     1. สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โอภาส  บุญเกิด  ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์  เรื่อง  New sorbents for extraction and enrichment of trace organic compound   ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่17  ณ โรงแรมเดะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี   ในวันที่ 10-12 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา

 

     2. สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์สถานวิจัยฯทุกท่าน คว้ารางวัลระดับประเทศ 4 รางวัล จากสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

     - ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ,รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร และนางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) ได้รับรางวัลระดับดี ผลงานเรื่อง ระบบออนไลน์ทูอินวันราคาประหยัดสำหรับสกัดและแยกสารพิษ

 

 

 

     - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ,รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ,และรองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) ได้รับรางวัลระดับดี ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนภาคสนามและแบบส่วมใส่

 

 

  

     - ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ (ซ้ายมือ),รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล ,Professor Dr. Niamh Nic Daeid , ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล ,นางสาวจุฑาพร เกษร,นางสาวสุชาดา บุญสำราญ , นางสาวขนิษฐา มาลาทอง, (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) ได้รับรางวัล ระดับดี ผลงานเรื่อง ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด 

 

 

 

 

     - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส บุญเกิด , รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ,นางสาวกชพร จุลสัตย์ , นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์, ดร.ภมรรันต์ เกื้อเส้ง และนางธันยาภรณ์ สุขช่วย (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ผลงานเรื่อง ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่โมโนลิทคอมโพสิทครัยโอเจลโพลีไวนิลแอลกอฮอล์แกรฟีนออกไซด์ เคลือบด้วยโพลีไพโรลสำหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารซัลโฟนาไมด์

 

 

 

   

 

     3. สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ในการเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ PACCON 2018 

  

 

 

 

     - ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน ท่าน โดยสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่เข้ารับรางวัล Shimadzu-CST Young Chemist Award 2017 โดยเป็นการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากบริษัท Shimadzu ในครั้งนี้

 

 

 

 

 

  

     - สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอแสดงความยินดีกับ  นายสัณฐิศักดิ์ ขุมเงินนักศึกษาปริญญาเอก ปีที่1  คว้ารางวัล Best Poster Presentation  ที่ได้รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์   ผลงานเรื่อง Non-enzymatic electrochemical detection of glucose based on copper foam modified on copper wire  โดยมี  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร , ผศ.ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม เป็นที่ปรึกษา  นางสางรัชนีกร จิรคุณากร นางสาวจิตติมา ชูสังข์ Miss Ira Musarafa  ผู้ร่วมวิจัยฯ โดยได้รับเกรียรติจาก  Prof. Dr. Sir J. Fraser Stoddart ,Nobel Laureate in Chemistry, 2016  Northwestern University, USA .ในการรับรางวัลในครั้งนี้

 

   

 

 

     - โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา พร้อมด้วย รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร มอบของที่ระลึกให้กับ Prof.Dr. Eric Bakker , University of Geneva, SWITZERLAND

 

    

 

 

 -  สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาในสถานวิจัยฯ คว้ารางวัล เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 
-
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ได้รับรางวัล รางวัลสถานวิจัยที่มีผลงานระดับดี ประจำปี 2560 สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยไบโอเซนเซอร์ ระยะที่ 2 โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ เป็นตัวแทนในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ได้รับ 2ปีซ้อน  และคณาจารย์ นักศึกษา ได้รับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 

โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล มอบรางวัลให้แด่ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ

 

     

 

 

     

                              

 

  โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล มอบรางวัลให้แด่ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ

****มอบรางวัลให้แด่ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ

 ***มอบรางวัลให้แด่ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้นที่ผลงานได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2560 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  ชื่อผลงาน : อุปกรณ์สกัดสารสเตอร์บรัชแบบพกพาสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงในตัวอย่างผักและผลไม้  ,

*** มอบรางวัลให้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์  บูรณชัย เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ

*** มอบรางวัลให้แด่ นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง นักศึกษาปริญญาเอก  ผลงานเรื่อง ตัวดูดซับเม็ดกลมขนาดเล็กแบบหมุนชนิดใหม่จากโพลีไพโรล-ครัยโอเจลที่มีรูพรุน สำหรับการวิเคราะห์พทาเลตเอสเทอร์ในตัวอย่างคอนเทคเลนส์และยางกัดของเด็ก โดยมี ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย รศ.ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา  และรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ

*** มอบรางวัลให้แด่ นางสาวกชพร จุลสัตย์ นักศึกษาปริญญาเอก เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ

***มอบรางวัลให้แด่ นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ นักศึกษาปริญญาเอก เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ

 ***มอบรางวัลให้แด่ นายกนธี บุญมีประกอบ นักศึกษาปริญญาโท เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ

 

 

-สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา (ผู้อำนวยการสถานวิจัย) และรองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร ได้รับรางวัลผู้ประดิษฐ์ที่มีจำนวนผลงานการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สูงสุด ประจำปี 2560 จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ภายใน งาน SPARK STSP Innovation Fair 2018 “อะไรๆ ก็นวัตกรรม (Innovation of Things)” ระหว่างวันที่28 - 29 เมษายน 2561 Hatyai Hall, 

   CentralFestival Hatyai 

     

 

 

     - สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณภัทร  ยุพินทรกุล  ซึ่งได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอภาส  บุญเกิด ,รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  เรื่องเซนเซอร์ทางแสงสำหรับตรวจวัดตะกั่วโดยวัดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ที่ลดลงของควอนตัมดอท  ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้องานวิจัยแและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพีสมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

 

   -  สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้า 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PERCH-CIC CONGRESS X: Contributing Expertise for THAILAND 4.0 ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 4- 7 กรกฏาคมที่ผ่านมา  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ  พร้อมคณาจารย์สถานวิจัยฯ  นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PERCH-CIC CONGRESS X: Contributing Expertise for THAILAND 4.0   ณ จอมเทียนปาล์ม โฮเทลแอนด์รีสอร์ท  พัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมนำเสนอผลงานต่างๆในครั้งนี้ยังคว้า 3 รางวัลในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้อีกด้วย  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี PERCH-CIC  เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

 สถานวิจัยฯขอแสดงความยินดีกับ

1.นางสาวณิชาภัทร ชูนินทร์ นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง A polyaniline/pencil lead solid phase microextractor for trace phthalate estersโดยมี รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย เป็นที่ปรึกษา

 

 

2.นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง New hybrid porous sorbents for the extraction and pre-concentration of trace organiccompoundsโดยมี รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  และ ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด   เป็นที่ปรึกษา

 

3.นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง Amperometric sensor for nitrite based on palladium particles- glassy carbon microspheres (PdPs-GCM) modified electrode  โดยมี  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร  เป็นที่ปรึกษา

 

 

  

 สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ในสถานวิจัยที่ได้รับรางวัล อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 

*********
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ต้องขอแสดงความยินดีกับ 
**********

 อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านการเรียนการสอน ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร

*********

อาจารย์รุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย....

 

 

 

 

 สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์   คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.  ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาจากความสามารถอุทิศตนในการปฎิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย และประพฤติตนดีงามเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมที่เป็นตัวอย่างของอาจารย์ทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ในสถานวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร   ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ***อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ *** สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 

 

 **********

  

 

 

 

 

           ตามที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 และได้ดำเนินการสัมภาษณ์ เพื่อนำผลมาเสนอต่อที่ประชุมปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ  ห้องลีลาวดี  ชั้น 3 KU Home อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 36 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร  สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นผู้ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561  จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ   โดยมีพิธีมอบรางวัลอย่างสมเกียรติ  ในการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันพุธในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน  2561     ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.  สถานวิจัยฯ ขอชื่นชมและเเสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องจากผลงาน จนได้มาซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะ / ครับ

 

 

 

  

 

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ในสถานวิจัยฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร  ได้รับรางวัล  ***เมธีวิจัย ธ.ก.ส. ประจำปี 2561  ***                  

 *********

ตามหนังสือที่ ศวพ/4902 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 ธ.ก.ส. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อนักวิจัยเพื่อรับรางวัลเมธีวิจัย ธ.ก.ส. เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยหรือนักพัฒนารุ่นใหม่ที่ทุ่มเท เสียสละอุทิศตนทำงานวิจัยหรือพัฒนาในสาขาต่างๆ จนมีผลงานที่ทรงคุณค่าและทรงคุณประโยชน์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  โดยส่วนงานได้เสนอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นผู้มีความเหมาะสมได้รับรางวัลดังกล่าวนั้น

 

            เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)       มอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ  “เมธีวิจัย ธ.ก.ส.” ประจำปี 2561 ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร    เป็นผู้ที่ทุ่มเทเสียสละ อุทิศตนทำงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์ ในผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย และมีผลงานที่ทรงคุณค่าและทรงคุณประโยชน์ต่อเกษตรกร และประเทศชาติอย่างยิ่ง  ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561  ณ ห้องแกรนต์บอลรูม  โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร   สถานวิจัยฯ ขอชื่นชมและเเสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย จนได้มาซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะ / ครับ

 

 

 

  

  

  

 

 

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาในสถานวิจัยฯ คว้า 3 รางวัล  ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่  17- 18  สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานใน งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561  ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับ   นางสาวปิยลักษณ์     หนูฤกษ์    นักศึกษาปริญญาเอก  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  2  ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561  ชื่อผลงาน ตัวดูดซับของแข็งอนุภาคแม่เหล็กคอมโพสิทอัลจิเนตเคลือบโพลีไพโรลสำหรับสกัด และตรวจวิเคราะห์สารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ   ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา   และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  บุญเกิด  เป็นที่ปรึกษา 

  

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัสมี สอและ   นักศึกษาปริญญาโท  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  3  ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 ชื่อผลงาน อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริกและโดพามีน แบบพร้อมกัน   ซึ่งมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร   รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา และ รองศาสตราจารย์ปณต  ถาวรังกูร  เป็นที่ปรึกษา 

  

 

 ขอแสดงความยินดีกับ   นางสาวณัฐนรี รัตนคันทรง นักศึกษาปริญญาโท  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  3  ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561   ชื่อผลงาน : ตัวดูดซับคอมโพสิทโมโนลิทสำหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารพิษในชาและกาแฟ       A monolith composite sorbent for the extraction and determination of toxic compound in tea and coffee      ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา   และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  บุญเกิด  เป็นที่ปรึกษา  

  

 

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ทุกท่าน คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ ในงาน"Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018)" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 - รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นคือ ผศ.ดร. จงดี บูรณชัย, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ ดร.ชรินรัตน์  ศิริธรรม ได้รับรางวัล ดังนี้

    1. รางวัลระดับเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “Cost-effective online preconcentrator-separator two-in-one system for toxic chemical extraction and separation”  จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association ; KIPA) ในงาน "Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018)" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 

    2. รางวัลพิเศษ (special prize) จาก Association of polish inventors and rationalizers” จากประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ต่างชาติมอบให้กับผลงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเด่น น่าสนใจ ในงาน "Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018)" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561   ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ อีกครั้ง ค่ะ/ครับ

*** หรือติดตาม  http://www.facebook.com (สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) ***

  

 

  

 

 

 

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร 🎉🎉 อาจารย์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก. ครั้งที่ 3 โดยรางวัลพิจารณาจากผู้ที่ยังทำวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังสำเร็จการศึกษา และ/หรือ มีการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือร่วมทำวิจัยกับภาคการใช้งานเป็นผู้ที่มีบุคลิกการวางตัวเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับทางสังคม เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นนักวิจัยที่ดีให้แก่ดุษฎีบัณฑิต คปก. ตลอดจนเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ให้มีพลังมุ่งมั่นทำงานวิจัยเพื่อประเทศชาติต่อไป ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะครับ/นะคะ *** หรือติดตาม  http://www.facebook.com (สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) ***

 

 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ   ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562   เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ Even Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา   

 

🎉🎉🎉รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผลงานเรื่อง “PSU-VisDNA Kit : ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ, นางสาวเปรมกมล ต้นครองจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย, นายกิตติรัตน์ ภู่พลับ, รองศาสตราจารย์ ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, พันตำรวจเอก วาที อัศวุตมางกุร, พันตำรวจตรีหญิง สุกัญญา เพชรเพ็ง, พันตำรงจเอกหญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์

 

🎉🎉🎉รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์วัดความหนาแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง” (A Contactless Caliper) โดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย, นายกนธี บุญมีประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินธร พันธ์วงศ์, ดร.สุรีรัตน์ หอมหวล, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, รองศาสตราจารย์ ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา

  

 

🎉🎉🎉รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์วัดความหนาแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง” (A Contactless Caliper) โดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย, นายกนธี บุญมีประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินธร พันธ์วงศ์, ดร.สุรีรัตน์ หอมหวล, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, รองศาสตราจารย์ ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา

🎉🎉🎉รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียน” (Electroching Device for Restoring Serial Nambers) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รองศาสตราจารย์ ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, พันตำรวจเอก สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา, พันตำรวจเอก อนุวัตร บัวสรวง, พันตำรวจเอกหญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ

 

 

 

 

🎉🎉🎉รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ผลงานเรื่อง “สเตอร์โฟม-โฟมยางธรรมชาติคอมโพสิตสำหรับสกัดสารอินทรีย์” (A Stir Foam-Natural Rubber Foam Composite for Organic Compounds Extraction) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี, ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม