• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
รางวัล 2561

     1. สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โอภาส  บุญเกิด  ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์  เรื่อง  New sorbents for extraction and enrichment of trace organic compound   ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่17  ณ โรงแรมเดะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี   ในวันที่ 10-12 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา

 

     2. สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์สถานวิจัยฯทุกท่าน คว้ารางวัลระดับประเทศ 4 รางวัล จากสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

     - ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ,รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร และนางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) ได้รับรางวัลระดับดี ผลงานเรื่อง ระบบออนไลน์ทูอินวันราคาประหยัดสำหรับสกัดและแยกสารพิษ

 

 

 

     - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ,รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ,และรองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) ได้รับรางวัลระดับดี ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนภาคสนามและแบบส่วมใส่

 

 

  

     - ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ (ซ้ายมือ),รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล ,Professor Dr. Niamh Nic Daeid , ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล ,นางสาวจุฑาพร เกษร,นางสาวสุชาดา บุญสำราญ , นางสาวขนิษฐา มาลาทอง, (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) ได้รับรางวัล ระดับดี ผลงานเรื่อง ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด 

 

 

 

 

     - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส บุญเกิด , รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ,นางสาวกชพร จุลสัตย์ , นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์, ดร.ภมรรันต์ เกื้อเส้ง และนางธันยาภรณ์ สุขช่วย (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ผลงานเรื่อง ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่โมโนลิทคอมโพสิทครัยโอเจลโพลีไวนิลแอลกอฮอล์แกรฟีนออกไซด์ เคลือบด้วยโพลีไพโรลสำหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารซัลโฟนาไมด์

 

 

 

   

 

     3. สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ในการเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ PACCON 2018 

  

 

 

 

     - ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน ท่าน โดยสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่เข้ารับรางวัล Shimadzu-CST Young Chemist Award 2017 โดยเป็นการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากบริษัท Shimadzu ในครั้งนี้

 

 

 

 

 

  

     - สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอแสดงความยินดีกับ  นายสัณฐิศักดิ์ ขุมเงินนักศึกษาปริญญาเอก ปีที่1  คว้ารางวัล Best Poster Presentation  ที่ได้รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์   ผลงานเรื่อง Non-enzymatic electrochemical detection of glucose based on copper foam modified on copper wire  โดยมี  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร , ผศ.ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม เป็นที่ปรึกษา  นางสางรัชนีกร จิรคุณากร นางสาวจิตติมา ชูสังข์ Miss Ira Musarafa  ผู้ร่วมวิจัยฯ โดยได้รับเกรียรติจาก  Prof. Dr. Sir J. Fraser Stoddart ,Nobel Laureate in Chemistry, 2016  Northwestern University, USA .ในการรับรางวัลในครั้งนี้

 

   

 

 

     - โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา พร้อมด้วย รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร มอบของที่ระลึกให้กับ Prof.Dr. Eric Bakker , University of Geneva, SWITZERLAND

 

    

 

 

 -  สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาในสถานวิจัยฯ คว้ารางวัล เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 
-
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ได้รับรางวัล รางวัลสถานวิจัยที่มีผลงานระดับดี ประจำปี 2560 สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยไบโอเซนเซอร์ ระยะที่ 2 โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ เป็นตัวแทนในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ได้รับ 2ปีซ้อน  และคณาจารย์ นักศึกษา ได้รับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 

โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล มอบรางวัลให้แด่ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ

 

     

 

 

     

                              

 

  โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล มอบรางวัลให้แด่ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ

****มอบรางวัลให้แด่ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ

 ***มอบรางวัลให้แด่ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้นที่ผลงานได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2560 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  ชื่อผลงาน : อุปกรณ์สกัดสารสเตอร์บรัชแบบพกพาสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงในตัวอย่างผักและผลไม้  ,

*** มอบรางวัลให้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์  บูรณชัย เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ

*** มอบรางวัลให้แด่ นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง นักศึกษาปริญญาเอก  ผลงานเรื่อง ตัวดูดซับเม็ดกลมขนาดเล็กแบบหมุนชนิดใหม่จากโพลีไพโรล-ครัยโอเจลที่มีรูพรุน สำหรับการวิเคราะห์พทาเลตเอสเทอร์ในตัวอย่างคอนเทคเลนส์และยางกัดของเด็ก โดยมี ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย รศ.ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา  และรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ

*** มอบรางวัลให้แด่ นางสาวกชพร จุลสัตย์ นักศึกษาปริญญาเอก เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ

***มอบรางวัลให้แด่ นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ นักศึกษาปริญญาเอก เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ

 ***มอบรางวัลให้แด่ นายกนธี บุญมีประกอบ นักศึกษาปริญญาโท เกียตริบัตรประกาศเกียรติคุณ

 

 

-สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา (ผู้อำนวยการสถานวิจัย) และรองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร ได้รับรางวัลผู้ประดิษฐ์ที่มีจำนวนผลงานการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สูงสุด ประจำปี 2560 จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ภายใน งาน SPARK STSP Innovation Fair 2018 “อะไรๆ ก็นวัตกรรม (Innovation of Things)” ระหว่างวันที่28 - 29 เมษายน 2561 Hatyai Hall, 

   CentralFestival Hatyai 

     

 

 

     - สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณภัทร  ยุพินทรกุล  ซึ่งได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอภาส  บุญเกิด ,รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  เรื่องเซนเซอร์ทางแสงสำหรับตรวจวัดตะกั่วโดยวัดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ที่ลดลงของควอนตัมดอท  ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้องานวิจัยแและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพีสมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

 

   -  สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้า 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PERCH-CIC CONGRESS X: Contributing Expertise for THAILAND 4.0 ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 4- 7 กรกฏาคมที่ผ่านมา  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ  พร้อมคณาจารย์สถานวิจัยฯ  นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PERCH-CIC CONGRESS X: Contributing Expertise for THAILAND 4.0   ณ จอมเทียนปาล์ม โฮเทลแอนด์รีสอร์ท  พัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมนำเสนอผลงานต่างๆในครั้งนี้ยังคว้า 3 รางวัลในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้อีกด้วย  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี PERCH-CIC  เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

 สถานวิจัยฯขอแสดงความยินดีกับ

1.นางสาวณิชาภัทร ชูนินทร์ นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง A polyaniline/pencil lead solid phase microextractor for trace phthalate estersโดยมี รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย เป็นที่ปรึกษา

 

 

2.นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง New hybrid porous sorbents for the extraction and pre-concentration of trace organiccompoundsโดยมี รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  และ ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด   เป็นที่ปรึกษา

 

3.นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง Amperometric sensor for nitrite based on palladium particles- glassy carbon microspheres (PdPs-GCM) modified electrode  โดยมี  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร  เป็นที่ปรึกษา