• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
รางวัล 2560

- สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาในสถานวิจัยฯ คว้า 4 รางวัลในเวที วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" Thailand Inventors' Day 2017 ในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 

          - ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และคณะ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง "A New Composite Sorbent of Magnetite Nanoparticles Multiwalled Carbon Nanotubes and Alginate for the Extraction and Preconcentration of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons"

 

 

          - ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และคณะ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง "A portable stir-brush microextractor device for analysis of contaminated pesticides in fruit and vegetables"

 

 

          - ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง "Portable Electroplating & Electroetching Pen"

 

 

          - รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ อาจาร์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และคณะ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง "Cost Effective Test Kit for Methamphetamine Quantification"

 

 

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาในสถานวิจัยฯ คว้า 7 รางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 ณ ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. วันที่ 13 มีนาคม 2560

 

 

1.รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 (PSU innovation award in 2016)

          - นางสาวธนัชพร เรือนแก้ว และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นคือ นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ ได้รับรางวัลที่ 2  สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ผลงานเรื่อง “ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่ก้นกรองบุหรี่เคลือบพอลิอะนิลีนสำหรับสกัดสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำ” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  บุญเกิด และรองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา

 

 

2.รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 (PSU innovation award in 2016)

               - นางสาวชรินรัตน์  ศิริธรรม และผู่ร่วมประดิษฐ์คิดค้นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี ธรรมเขต, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ผลงานเรื่อง “คอลัมน์ราคาประหยัดสำหรับแยกและวิเคราะห์สารพิษ” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ  รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์    คณาธารณา

 

 

3. นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559             

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี ธรรมเขต รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร และนางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เรื่อง “ตัวดูดซับแม่เหล็กขนาดเล็กชนิดใหม่จากครัยโอเจล-ท่อนาโนคาร์บอนที่มีรูพรุนสำหรับการวิเคราะห์พทาเลตเอสเทอร์ในตัวอย่างอาหาร” ซึ่งได้รับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

4.นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559    

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี ธรรมเขต รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์    คณาธารณา รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร และนางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง ได้รับรางวัล Gold Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) ในหัวข้อ “ตัวดูดซับแม่เหล็กขนาดเล็กชนิดใหม่จากครัยโอเจล-ท่อนาโนคาร์บอนที่มีรูพรุนสำหรับการวิเคราะห์พทาเลตเอสเทอร์ในตัวอย่างอาหาร” 

 

5.นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (Researchs with the international award in 2016) 

            - รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์    คณาธารณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี ธรรมเขต     รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร และ.นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม ได้รับรางวัล Bronze Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) ในหัวข้อ “คอลัมน์ราคาประหยัดสำหรับแยกและวิเคราะห์สารพิษ”

 

 

6.เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 (Best research network award 2016)    

          - สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ได้รับรางวัล รางวัลสถานวิจัยที่มีผลงานระดับดี สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยไบโอเซนเซอร์ ระยะที่ 2   

 

 

7.นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker (Keynote speaker invitation)

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรากร ลิ่มบุตร นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “Electrochemical sensor for determination of 2,4,6-Trinitrotoluene based on apply(melamine)/graphene oxide modified electrode”

 

 

8. สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รสติโชติ วรรณพบ นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัล

            - สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รสติโชติ วรรณพบ นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัล " วิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก ประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพของเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าและตัวเก็บประจุทางเคมีไฟฟ้าด้วยวัสดุที่มีรูพรุน ซึ่งมี รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

9. รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2560     

 

        -  สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกชพร  จุลสัตย์  และนางสาวปิยะลักษณ์  หนูฤกษ์  นักศึกษาปริญญาเอก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ในงานประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตศึกษาผลงานเรื่อง “ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่โมโนลิทคอมโพสิทครัยโอเจล  โพลีไวนิลแอลกอฮอล์  แกรฟีนออกไซด์เคลือบด้วยโพลีไพโรล  สำหรับการสกัดและตรวจวิเคราะห์สารซัลโฟนาไมด์” 

 

         

          -  สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยงนักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลชมเชย ในงานประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับบัณฑิตศึกษา  ผลงานเรื่อง “ตัวดูดซับเม็ดกลมขนาดเล็กแบบหมุนชนิดใหม่จากโพลีไพโรลขครัยโอเจลที่มีรูพรุน” 

 

 

           - สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับ นายกนธี  บุญมีประกอบ  นักศึกษาปริญญาตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ในงานประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับปริญญาตรี  ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์วัดความหนาโดยไม่สัมผัส” ซึ่งมี ผศ.ดร.ชิตนนท์  บูรณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

10.สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. จงดี บูรณชัย ที่ได้รับรางวัล 

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. จงดี บูรณชัย ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลระดับดี (ร่วมกับคณะ) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “อุปกรณ์สกัดสารสเตอร์บรัชแบบพกพาสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงในตัวอย่างผักและผลไม้” งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี2560 “Thailand Inventors’ Day 2017”ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี2559รางวัลระดับดี สาขาสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “ตัวดูดซับแม่เหล็กขนาดเล็กชนิดใหม่จากครัยโอเจลท่อนาโนคาร์บอนที่มีรูพรุนสำหรับการวิเคราะห์พทาเลตเอสเทอร์ในตัวอย่างอาหาร” ซึ่งได้รับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี2559 ดดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

รางวัล Gold Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) วันที่ 1-4ธันวาคม 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี (ผู้ร่วมวิจัย: รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา   รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูรและนางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง)

  

 

11.สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณาที่ได้รับรางวัล  ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2559 นักวิจัยที่เป็น Corresponding Author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 3 บทความขึ้นไป ประจำปี 2559 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัล Bronze Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) ในหัวข้อ”คอลัมน์ราคาประหยัดสำหรับแยกและวิเคราะห์สารพิษ” จากการประชุม Seoul International Invention Fair 2016 (SIIF 2016) วันที่ 1-4ธันวาคม 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี (ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร. จงดี บูรณชัย  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูรและนางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม)

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ได้รับรางวัลสถานวิจัยที่มีผลงานระดับดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา เป็นผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ

นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นคือ ผศ.ดร. จงดี บูรณชัยและรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูรได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 เป็นรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานเรื่อง”คอลัมน์ราคาประหยัดสำหรับแยกและวิเคราะห์สารพิษ” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา

12.  สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2559 และรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13. สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. โอภาส บุญเกิดได้รับรางวัลนักวิจัยที่เป็น Corresponding Author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 3 บทความขึ้นไป ประจำปี 2559มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลระดับดี  สาขาสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “ ตัวดูดซับคอมโพสิทชนิดใหม่ อนุภาคแม่เหล็กนาโน ท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นและอัลจิเนตสำหรับการสกัดและเพิ่มความเข้มข้นสารพิษไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน” งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี2560 “Thailand Inventors’ Day 2017”ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560

นางสาวธนัชพร เรือนแก้ว และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นคือ นางสาวปิยะลักษณ์ หนูกฤษ์ ได้รับรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ผลงานเรื่อง “ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่ก้นกรองบุหรี่เคลือบพอลิอะนีลินสำหรับสกัดสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำ” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร. โอภาส บุญเกิด และ รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา

14. สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตรได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี2560

รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ “งานวิจัยปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าแบบพกพา” งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี2560 “Thailand Inventors’ Day 2017”ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560

ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 ในชื่อการประชุม 11thJoint Conference on Chemistry (JCC 2016) โดยจัดการประชุมวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ Purwokerto, Java Tengah, Indonesia ในหัวข้อ “Electrochemical sensor for determination of 2,4,6-Trinitrotoluene based on apply(melamine)/graphene oxide modified electrode

              ผศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร  และคณะ ได้ลงพื้นที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10) จ.ยะลา เพื่อนำเสนองานวิจัยปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าแบบพกพา สำหรับตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนผิวโลหะและการกู้คืนหมายเลขทะเบียนบนผิวโลหะในงานนิติวิทยาศาสตร์และงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติ สำหรับตรวจหาลายนิ้วมือของโจรที่ทำการงัดแงะบ้านเรือนประชาชนหรือตรวจลายนิ้วมือศพ รวมไปถึงนำไปใช้งานในด้านอื่นๆอีกหลายด้าน พบว่า สามารถนำมาใช้งานได้จริง ตรงตามที่ต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

 

 15. สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชุน ประจำปี 2559 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานเรื่อง องค์ความรู้การวิจัยเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว โดย ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา รศ. ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ. ดร.ปณต ถาวรังกูร และดร.ใกล้รุ่ง สามารถ

 

 

16. สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชรินรัตน์ศิริธรรม นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Development and application of poly(vinyl alcohol) composite cryogel in chemical separations” ในงานประชุมทางเคมีวิเคราะห์ Takayama forum ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 ณ เมือง Hida Takayama ประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

17.สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์สถานวิจัยฯทุกท่าน คว้า 3 รางวัล ในงาน Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร  ที่ได้รับรางวัล " Bronze Prize  และ Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association  จากการนำเสนอโปสเตอร์    ในหัวข้อเรื่อง " ปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิวด้วยไฟฟ้าแบบพกพา"  ในงาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560  ที่ผ่านมา

 

 

18. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส บุญเกิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  สถานวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัล Gold Prize  จากการนำเสนอโปสเตอร์    ในหัวข้อเรื่อง "ตัวดูดซับคอมโพสิทชนิดใหม่ อนุภาคแม่เหล็กนาโน ท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นและอัลจิเนตสำหรับวิเคราะห์สารพิษโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน"ในงาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดขึ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560  ที่ผ่านมา