• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
แหล่งทุนวิจัย
ทุนการศึกษา
แหล่งทุนวิจัย

  สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-RC)
(ระยะเวลา สิงหาคม พ.ศ. 2556 - สิงหาคม 2561)
สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   
  โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
   
  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
   
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC)