• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
อาจารย์
นักวิจัย
นักศึกษาปริญญาเอก
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
นักศึกษาปริญญาตรี

 

 
 
นางสาวชุตินธร โสมนิล

E-mail: chutintorn_ff28@hotmail.com

Thesis title: การพัฒนาเส้นใยการสกัดสารด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยสำหรับการตรวจวัดพทาเลทเอสเทอร์

 

 

  

 
นางสาวมานิสา แก้วเสน 		

E-mail: Manisa.kaewsen@gmail.com

Thesis titleเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าอย่างง่ายสำหรับตรวจวัด แคดเมียมและตะกั่วในอาหารทะเล

  

 
นางสาวพรศิริ ท่าจีน		

E-mail: jjlovethesea@gmail.com

Thesis titleTest kit for sibutramine determination in food supplements


 

 
นางสาวศิริรัชฏ์ เขมะศิริ		

E-mail: o-por-sirirat@hotmail.com

Thesis title: การพัฒนาไบโอเซนเซอร์จากดีเอ็นเอสำหรับการตรวจวัดโอลิโกนิวคลีโอไทด์สายสั้น

 

 
นางสาวยศวดี ศรีเอียด		

E-mail: Kikiky.112@hotmail.com

Thesis titleดีเอ็นเอเซนเซอร์เชิงแสงสำหรับตรวจวัดยีนของหมู

 

นางสาววิจิตรา เรืองอุทัย 	

E-mail: vijittra852539@gmail.com

Thesis titleการศึกษาปรากฎการณ์โฟโตไอโซเมอไรเซชันของ Thioflavin T ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

 

นายภานุวัฒน์ เพ็งผอม
 
E-mailjpguy@live.co.uk

Thesis titleการศึกษาเชิงคำนวณในการดูดซับโปรตีนบนวัสดุชีวภาพ

 

 
 
นางสาวรัชดา เชาวนา	

Email:puratchada.c@gmail.com

Thesis title: เซนเซอร์ทางแสงสำหรับตรวจวัดซาราฟล็อกซาซินโดยประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลร่วมกับควอนตัมดอ


 

 

 
 นางสาวนภัสกร อรชร	
 

E-mail:naphatsakorn.ora@gmail.com

Thesis titleการพัฒนาเซนเซอร์ทางแสงโดยใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลเคลือบควอนตัมดอทสำหรับตรวจวัดโลมีฟล็อกซาซิน

 

 
 
นางสาวณัฐนรี รัตนคันทรง

E-mail:dear.mvsk117@gmail.com

Thesis title: การพัฒนาตัวดูดซับชนิดใหม่สำหรับตรวจวิเคราะห์สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน


 

 
 
นางสาวณัฐธิชา รอดอ่อน

E-mail:Tan_natticha_kikujung@hotmail.com

Thesis titleการวิเคราะห์เทอร์บูทาลีนในผลิตภัณฑ์ยาโดยอาศัยพันธะไฮโดรเจนสำหรับวิธีคัลเลอริเมตริก

 

 
นางสาวนภสร ไกทิพย์

E-mail:Kritip2538@gmail.com

Thesis titleการหาปริมาณไนโตรฟูแรนและสารเมทาบอไลท์ของไนโตรฟูแรนโดยอาศัยเทคนิคการคัดลอกแบบโมเลกุล