• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
อาจารย์
นักวิจัย
นักศึกษาปริญญาเอก
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
นักวิจัย

 
ดร.รสติโชติ  วรรณพบ

อีเมล: rodtichoti007@hotmail.com

งานวิจัยที่สนใจ: การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าด้วยวัสดุพอลิเมอร์นำไฟฟ้าร่วมกับวัสดุนาโนสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย