• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
อาจารย์
นักวิจัย
นักศึกษาปริญญาเอก
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
อาจารย์

ผู้อำนวยการสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์
   
  รองศาสตราจารย์ ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา
รองศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 8420
โทรสาร +66 (0) 7421 2918
อีเมล: proespichaya.K@psu.ac.th
   
งานวิจัยที่สนใจ: การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
                     การสังเคราะห์และพัฒนาวัสดุนาโนสำหรับเทคนิควิเคราะห์
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์: การประยุกต์และเทคนิค การวัดฟลักซ์ (ก๊าซเรือนกระจก) จากระบบนิเวศน์

 

บุคลากรในสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์
   
  รองศาสตราจารย์ ดร. ปณต ถาวรังกูร
รองศาสตราจารย์ สาขาไบโอฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 8753
โทรสาร +66 (0) 7421 2817
อีเมล: panote.t@psu.ac.th
   
งานวิจัยที่สนใจ: ไบเซนเซอร์ทางการแพทย์ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
                     กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติขณะการเจริญเติบโตของพืช

 

  รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7421 2894
โทรสาร +66 (0) 7445 9395
อีเมล: chusak.l@psu.ac.th
   
งานวิจัยที่สนใจ: การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
                     เซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัด
                     อิเล็กทรอนิกส์

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี อัศวตรีรัตนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาชีวเคมี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 8260
โทรสาร +66 (0) 7444 6656
อีเมล: punnee.a@psu.ac.th
   
งานวิจัยที่สนใจ: ชีวเคมี

 

  รองศาสตราจารย์บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา
รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7421 2894
โทรสาร +66 (0) 7445 9395
อีเมล: booncharoen.w@psu.ac.th
   
งานวิจัยที่สนใจ: การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
                     เครื่องมือทางการแพทย์
                     เซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัด

 

  ผศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร
อาจารย์ประจำสาขาเคมีวิเคราะห์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 8563
โทรสาร +66 (0) 7444 6681
อีเมล: warakorn.l@psu.ac.th
   
งานวิจัยที่สนใจ: ไบโอเซนเซอร์
                     เคมีวิเคราะห์

 

ผศ.ดร. จงดี ธรรมเขต
อาจารย์ประจำ สาขาเคมีวิเคราะห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 8429
โทรสาร +66 (0) 7455 8841
อีเมล: chongdee.t@psu.ac.th
   
งานวิจัยที่สนใจ: การวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายปริมาณน้อย
                     เซนเซอร์ทางเคมี

 

  ผศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย
อาจารย์ประจำ สาขาไบโอฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 8728
โทรสาร +66 (0) 7421 2817
อีเมล: chittanon.b@psu.ac.th
   
งานวิจัยที่สนใจ: ไบโอเซนเซอร์ทางแสง
                     ฟลูออเรสเซนสเปกโตรสโกปี
                     ฟลูออเรสเซนไมโครสโกปี
                     การบันทึกภาพโดย ไม่ทำลายชิ้นตัวอย่าง

 


 
ผศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม
อาจารย์ประจำ สาขาเคมีวิเคราะห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 8747
โทรสาร +66 (0) 7455 8841
อีเมล: anumnuam@yahoo.com
   
งานวิจัยที่สนใจ: เคมีไฟฟ้า
                     แอฟฟินิตีไบโอเซนเซอร์
                     เซนเซอร์

 


 
ผศ.ดร. วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล
อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83120
โทรศัพท์ +66 (0) 76 276482
โทรสาร +66 (0) 76 276102
อีเมล: worawit@phuket.psu.ac.th
   
งานวิจัยที่สนใจ: การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการเฟนตอนและโฟโตเฟนตอน
                     การวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย

 


รองศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ชูดำ
อาจารย์ประจำ สาขาเคมีวิเคราะห์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 8102
โทรสาร +66 (0) 7428 8080
อีเมล: aree.c@psu.ac.th
   
งานวิจัยที่สนใจ: นิติเคมี
                     นิติพิษวิทยา
                     การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

 


 
ผศ.ดร. ชุตินธร พันธ์วงศ์
อาจารย์ประจำ สาขาไบโอฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 8760
โทรสาร +66 (0) 7421 2817
อีเมล: chutintorn.p@psu.ac.th
   
งานวิจัยที่สนใจ: ชีววิทยาเชิงควอนตัม
                     โมเลกุลที่มีอันตรกิริยากับแสง
                     ชีวฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและคำนวณ

 


ดร. สุรีรัตน์ หอมหวล
อาจารย์ประจำ สาขาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 8746
โทรสาร +66 (0) 7455 8849
อีเมล: sureerat.h@psu.ac.th
   
งานวิจัยที่สนใจ: Biosensors, Optical biosensors
                     Micro/nano fabrication
                     Lab on a chip, Biochips
                     Microelectromechanical systems (MEMS)

 

ผศ.ดร. โอภาส  บุญเกิด
อาจารย์ประจำ สาขาเคมีวิเคราะห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 8416
โทรสาร +66 (0) 7455 8841
อีเมล: Opas1bunkoed@hotmail.com
   
งานวิจัยที่สนใจ: เซนเซอร์ทางเคมี
                     เทคนิควิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟฟี และ สเปกโทรสโกปี

 


 
ดร. พันธุ์วดี วัฒนสิน
อาจารย์ประจำ สาขาเคมีวิเคราะห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 8457 
โทรสาร +66 (0) 7455 8841
อีเมล: panwadee.w@psu.ac.th
   

งานวิจัยที่สนใจ: chemical sensor, quartz crystal microbalance, flow analysis 

 


 
ดร. มรกต  แก้วเพชร
อาจารย์ประจำ สาขาเคมีอินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 8442
โทรสาร +66 (0) 7455 8841
อีเมล: morakot.k@psu.ac.th 
   

งานวิจัยที่สนใจ: สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีอินทรีย์สังเคราะห์

 

 


 
ดร. ทรรศิดา สุขสวัสดิ์
อาจารย์ประจำ สาขาเคมีอนินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 8457
โทรสาร +66 (0) 7455 8841
อีเมล: dhassida.s@psu.ac.th
   

งานวิจัยที่สนใจ: การสังเคราะห์เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไอออนโลหะ เครื่องจักรระดับโมเลกุล                                                  สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิชัน