• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
อาจารย์
นักวิจัย
นักศึกษาปริญญาเอก
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
นักศึกษาปริญญาเอก

 

 

 

นางสาวชรินรัตน์  ศิริธรรม

อีเมล: scharinrat@hotmail.co.th

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาระบบออนไลน์สำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย

 

 

นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง

อีเมล: fonthip_mk@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย

 

 

นายธวัชชัย  คังฆะมะโณ

อีเมล: tkangkamano@yahoo.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างและเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและน้อยมาก

  

นางสาวจิตติมา  ชูสังข์

อีเมล: Jittima_ch@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การใช้วัสดุนาโนเพื่อการตรวจวัดสารปริมาณน้อยโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า

 

 

นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม

อีเมล: csuparat@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: The development of electrochemical sensor 

 

 

 

นางสาวกชพร  จุลสัตย์

อีเมลc.y.kocha@gmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีและเทคนิคการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย 

 

 

 

นายวุฒินันท์ ทองยอด

อีเมลwutthinan.b@gmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: Molecular investigations for spectroscopic properties and photoreactions of fluorescent dyes

 

 
 

 

 

นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์

อีเมลpiyaluk.n@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์New sorbents for extraction and enrichment of trace organic compounds 

 
 
 

 

  นางสาวสิริรัตน์ อุ้ยกานนท์

อีเมลPhysic_581@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การประยุกต์ใช้เทคนิคทางแสงในการวิเคราะห์ทางการแพทย์

 

 
 
 

 

 

 

Miss Nur Indah Wardani

อีเมล: wardaninurindah@gmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์Electrochemical sensor for trace analysis 

 
 
 

 

 

นางสาว เพ็ญนภา คณาเอกวิชภรณ์

อีเมลPhennapa_k@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์Development of stir-bar sorptive extraction for trace analysis of PAHs 

 
 
 
 

 

 

นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ

อีเมลping.promsuwan@gmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: Electrochemical sensor for application in forensic science

 
 
 
 

 

 

นางสาวปัทมาภรณ์ คล่องเคล่ว

อีเมลpattamaporn.kl@gmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์Development of a new sorbent for the extraction and preconcentration of trace fluoroquinolones

 
 

 

 

นายสัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน

อีเมลflukesuntisak@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์Electrochemical sensor based on nanomaterials

 

 

Mr. Myo myint Zaw

อีเมลmyomyintzaw@gmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์Determination of bisphenol A from canned foods and drinks by magnetic solid phase extraction with high performance liquid chromatography