• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
อาจารย์
นักวิจัย
นักศึกษาปริญญาเอก
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่
บุคลากรอื่น
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
นักศึกษาปริญญาโท

 

นายวรากร  สุกรี

อีเมล: Warakorn.s@windowslive.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: พัฒนาการสกัดด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยจดจำระดับโมเลกุลสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย

 

 

นางสาวสุพัชชา  ปรีชาเรืองฤทธิ์

อีเมล: S.precharuengrit@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การหาปริมาณซัลไฟต์ในอาหารกระป๋องโดยวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า

 

 

นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ

E-mail: ping.promsuwan@gmail.com

Thesis title: การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดไนไตรท์

 

 

 

นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว

E-mail: supatinee_fang@hotmail.com

Thesis title: เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดฟอร์มาลิน

 

 

 

นางสาวสุรชาฎา  ช่วยชบ

E-mail: surachada.ch@gmail.com

Thesis title: DNA based sensor for cisplatin detection

 

 

 

 

MR. MUHAMMAD ZAMHARI

E-mail: zamhari@rocketmail.com 

Thesis title: Enhancement of electrode modified with Graphene-Azo to detect Cr(VI), Co(II) and Cu(II)

 


 

นายวัชระ   เเก้วสุวรรณ

E-mail: kam.watchara@hotmail.com 

Thesis title: Development of magnetic solid phase extraction for the determination of  tetracyclines in water samples