• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
อาจารย์
นักวิจัย
นักศึกษาปริญญาเอก
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
นักศึกษาปริญญาโท

 

 

นางสาวสุพิชฌาย์  ธรรมจินโน   

E-mail: Supitcha.Sangsom@gmail.com  

Thesis title: Chemical sensor for hydrogen sulfide detection in oral malodor

 

 

 

นายอัสมี สอและ   

E-mail: Asamee001@gmail.com  

Thesis title: Dual working-electrode for electrochemical sensor

 

 

นายอนุสรณ์ เนียมมูสิก   

E-mail: anusorn.niammusik@gmail.com  

Thesis title: การพัฒนาแอพทาเซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูงสำหรับการตรวจวัดซิสพลาติน

 

 

นางสาวณิชาภัทร์  ชูนินทร์   

E-mail: Nichapat_Chu@hotmail.com  

Thesis title: การพัฒนาอุปกรณ์สกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งที่มีขนาดเล็กแบบไส้ดินสอที่มีการปรับปรุงพื้นผิวด้วยวัสดุนาโนสำหรับการสกัดสารพทาเลต เอสเทอร์ ปริมาณน้อย 

 

 

นางสาวณภัทร ยุพินทรกุล   

E-mail: Naphat.yk@gmail.com  

Thesis title: Chemical sensor for lead (Pb2+) detection based on the fluorescence quenching of CdTe quantum dots

 

 

นายวัชรชัย ขุนศรีรักษา  

E-mail: noom_psu@hotmail.com  

Thesis title: Electrochemical sensor for determination of iodine in urine

 

 

นายกฤษฎา สโมสร  

E-mail: 5910220008@email.psu.ac.th  

Thesis title: Electrochemical sensor for the detection of glucose and urea

 

 

นางสาว ฐิติวรรณ ช่างสาน   

E-mail: titiwan.cs308@gmail.com  

Thesis title: การพัฒนาตัวดูดซับของแข็งขนาดเล็กสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง

 

 

นางสาวรัชนีกร จิรคุณากร       

E-mail: Ratchaneekorn_j@hotmail.com   

Thesis title: ไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจวัดกรดยูริกโดยการดัดแปลงผิวหน้าขั้วไฟฟ้าสกรีนพรินต์ด้วยไคโทซานครัยโอเจลร่วมกับปรัชเชียนบลูและแกรฟีน 

 

 

นายธีรพงศ์ จันทรัตน์

E-mail: teera.ja@hotmail.com

Thesis title: DNA sensor for cisplatin detection

 

 

นางสาวพรรณิกา  รักษาวงศ์

E-mail: phannikaraksawong@gmail.com 

Thesis titleเซนเซอร์ทางแสงโดยใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลเคลือบควอนตัม ดอท อนุภาคนาโนสำหรับตรวจวัดแอมพิซิลลิน

 

 

นายกนธี บุญมีประกอบ

E-mail: Konthee1995@hotmail.com 

Thesis titleการศึกษาเฃิงโมเลกุลเดียวของกลไกการเข้าคู่ของดีเอ็นเอแบบ non-cross-linking

 

  นางสาวขวัญฤดี ชิดบ้านกล้วย

E-mail: Kwan_ptk@hotmail.com

Thesis titleไมโครฟลูอิดิกส์สำหรับการวัดคอเลสเตอรอสในเลือด

 

  Miss Miftah Nurrokhimah

E-mail: nurrokhimahmiftah@gmail.com

Thesis titleDevelopment of New Sample Preparation Technique for the Extraction and Preconcentration of Trace Organic Compounds