• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
อาจารย์
นักวิจัย
นักศึกษาปริญญาเอก
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่
บุคลากรอื่น
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
นักศึกษาปริญญาโท

 

นางสาวกนกรัตน์ เจริญพรภักดี

อีเมล: kanokrat.chpukdee@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: เคมิคัลเซนเซอร์สำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย

 

 

นางสาวอังคณา  มีชัยชนะ

อีเมล: angkana_715@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาเทคนิคสำหรับวิเคราะห์เอทิลกลูโคโรไนด์ในตัวอย่างทางชีวภาพด้วย เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงควบคู่กับตัวตัววัดชนิดฟลูออเรสเซนต์

 

 

นางสาวฐิติพร ชัยเพชร

อีเมล: winno_atime@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การวิเคราะห์สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่มีปริมาณน้อย

 

 

นางสาวจิรนันท์  สังข์ด้วงยาง

อีเมล: nonglo4@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การประยุกต์วัสดุนาโนสำหรับเซนเซอร์

 


 

นางสาวพิชญา  วิไลวรางกูร

อีเมล: pud_pichaya@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: ไมโครฟลูอิดิกส์สำหรับเซนเซอร์

 

 

Miss.Tshering Pelden

อีเมล: Tsheringden@yahoo.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: Trace analysis of butachlor residue in water samples

 

 

นางสาวสิริรัตน์  อุ้ยกานนท์

อีเมล: physic_581@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การประยุกย์ใช้เทคนิคออพทิคอลโคฮีเรนส์โทโมกราฟีและโคโพลิเมอร์ของกรด 3-อะคริลามิโดฟีนิลอะคริลาไมด์ในการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล

 


 

นางสาวอานีซะห์ ดือรานิง

อีเมล: A.deraning@yahoo.com.au

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าเพื่อตรวจวิเคราะห์โลหะในน้ำยาง

 

 

นางสาวลภัสลดา  อักษรเนียม

อีเมล: Padcha_aksorn@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: ชุดทดสอบฟอร์มาลิน

 

 

นายวรากร  สุกรี

อีเมล: Warakorn.s@windowslive.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: พัฒนาการสกัดด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยจดจำระดับโมเลกุลสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย

 


 

นางสาวสุพัตรี  หนูสังข์

อีเมล: Supattri_noo@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์สารเบต้าอะโกนิสต์ในตัวอย่างอาหารสัตว์

 

 

นางสาวสุพัชชา  ปรีชาเรืองฤทธิ์

อีเมล: S.precharuengrit@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การหาปริมาณซัลไฟต์ในอาหารกระป๋องโดยวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า

 

 

นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม

อีเมล: Csuparat@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดสารระเบิด

 


 

นางสาวสุดา ศรัทธาเทพ

อีเมล: tannyss501@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาแอพทาเซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูงแบบไม่ติดฉลากสำหรับการตรวจวัด Tetracycline

 

 

นางสาวเกศรินทร์ ชูม้อง

อีเมล: ket_ket044@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาแอพทาเซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูงแบบใช้หลักการเปลี่ยนสีสำหรับตรวจวัด 17β-estradiol

 

 

นางสาวธันยาภรณ์  สุขช่วย

อีเมล: thantaporn_k@hotmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: พัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยในตัวอย่างน้ำ

 

 

Sereilakhena Phal

อีเมล: Phal.Sereilakhena@gmail.com

หัวข้อวิทยานิพนธ์: Monitering of Eatrogen hormones in Songkhla lake

 

 

นางสาวธนภรณ์ ศิริแสง

E-mail: tsirisaeng@gmail.com

Thesis title: การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  

 

นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ

E-mail: ping.promsuwan@gmail.com

Thesis title: การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดไนไตรท์

 

 

 

นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว

E-mail: supatinee_fang@hotmail.com

Thesis title: เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดฟอร์มาลิน

 

 

 

นางสาวสุรชาฎา ช่วยชบ 

E-mail: surachada.ch@gmail.com

Thesis title: เซนเซอทางเคมีร์สำหรับตรวจวัดไลโปโปรตีน

 

 

 

นายอนุสรณ์ เนียมมูสิก

E-mail: anusorn.niammusik@gmail.com

Thesis title: การพัฒนาแอพทาเซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูงแบบไม่ติดฉลากสำหรับการ ตรวจวัด tetracycline